خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو|41010711|vtb
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : خرید و دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معملین مقطع راهنمائی شهید کسائیان و شهید دانشجو

نوع تحقیق : بنیادی

روش گردآوری داده ها : تست استاندارد (‌پرسشنامه )

روش تجزیه و تحلیل داده ها : از طریق نرم افزار SPSS

اهداف تحقیق : بررسی رابطه رشته تحصیلی با رضایت شغلی

متغیرها :

متغیر مستقل : رشته تحصیلی

متغیر وابسته : رضایت شغلی

فرضیه ها : بین رشته ی تحصیلی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد .

چامعه و نمونه آماری پژوهش : معلمین مقطع راهنمایی مدارس شهید دانشجو و شهید کسائیان و نمونه آماری از طریق خوشه ای انتخاب شده است .